Voor professionals

Jeugdhulp

Gemeente

Onderwijs

Samenwerking

Eigenwijs werkt al meer dan 20 jaar samen met externe partijen, zoals scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie, psychologenpraktijken en zorginstellingen die zich bezighouden met jongeren.

Onze individuele begeleiding van leerlingen biedt een goede aanvulling op het aanbod van scholen en samenwerkingsverbanden.  Maatwerkprojecten binnen het aanbod van samenwerkingsverbanden zijn vaak voor een kleine groep leerlingen niet toereikend. De begeleiding vindt vaak in groepsverband en soms binnen een schoolgebouw plaats. Deze wijze van werken is voornamelijk voor leerlingen met angsten of een schooltrauma ongeschikt. De invulling van onze begeleiding gaat altijd in nauw overleg met alle betrokken en wordt afgestemd in een Multi Disciplinair Overleg.

Onze samenwerking richt zich vooral op leerlingen met wie het even niet lukt op school; veel van deze leerlingen zijn (potentiële) thuiszitters. Het doel van de samenwerking kan zijn de leerling voorzichtig weer te laten wennen aan het volgen van onderwijs en daarmee een stap te zetten naar terugkeer naar school. Het doel kan ook zijn het behalen van een diploma via het Staatsexamen of het afstandsonderwijs. Eigenwijs is een geschikte partner in het bieden van maatwerk als de leerling baat heeft bij structuur en rust tijdens het werken.

Voorbeelden

Maatwerktrajecten die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd: 

  • Individuele begeleiding van thuiszitters die al geruime tijd niet meer op school konden komen vanwege angsten of trauma’s. Hen laten wennen om het huis uit te komen en met een vorm van onderwijs aan de gang te gaan. Vaak starten we met één uur per week en breiden we stapsgewijs uit naar meerdere en langere momenten.
  • Tijdelijke opvang van time-out leerlingen die door omstandigheden niet meer op school welkom waren. Bij ons hebben ze gewerkt aan de opgegeven schooltaken; school heeft ondertussen gezocht naar een andere oplossing.
  • Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen die volledig waren vastgelopen binnen het reguliere onderwijs.
  • Leerling die op de wachtlijst stond van het speciaal onderwijs, een werkplek geboden waar hij kon werken aan de planning en studietaken van school.

Maatwerktraject

Wat is maatwerk?

Het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO- en de VO-raad hebben een brochure uitgegeven, getiteld “In gesprek over maatwerk”. Daarin staat de volgende definitie van maatwerk:

Maatwerk is een veelomvattend begrip en bevat allerlei mogelijkheden om het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteuning beter aan te laten sluiten op de capaciteiten en behoeften van de leerling of een groepje leerlingen. Het staat synoniem voor flexibiliteit en onderwijs op maat.  

Maatwerk is een onderdeel van de ondersteuningsstructuur van een school, een schoolbestuur en het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het heeft een directe relatie met de basisondersteuning, extra ondersteuning en de regionale afspraken met de gemeente, jeugdhulpverlening en zorginstellingen.

Vanuit kennis over de meest voorkomende maatwerktrajecten in de regio, is het mogelijk om flexibele maatwerkroutes in te richten. Goede voorbeelden hiervan zijn flexibele leerroutes en onderwijsprogramma’s. Het komt er daaropvolgend in de praktijk op aan om de maatwerkroutes in concrete situaties en bij een concrete (groep) leerling(en) zo flexibel mogelijk in te zetten bij wat deze leerling(en) op dat moment nodig heeft (hebben) om het onderwijs beter te laten aansluiten bij hun ondersteuningsbehoeften en capaciteiten.

Maatwerkcontract

Voor het opzetten van een maatwerkcontract moet het volgende duidelijk zijn*:

  • Goede afspraken met de betrokken partijen;
  • Duidelijkheid over wie de regie heeft;
  • Het uitstroomperspectief van de leerling is geborgd;
  • Inzichtelijk hebben wat de gevolgen zijn voor de leerroute, het PTA en het diploma;
  • Een ononderbroken leerroute voor de leerling en doorstroommogelijkheden naar het voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs of werk;
  • Een goede balans tussen verwachtingen over de leerprestaties, de persoonsontwikkeling en de sociale ontwikkeling van de leerling.

Het uiteindelijke maatwerkcontract bevat heldere afspraken over de duur, de ondersteuningsinzet (wie-wat-hoe), de communicatie en de evaluatie. Daarnaast is het plan flexibel en kan het te allen tijde aangepast worden.

*N.a.v.: Checklist “van beleid naar uitvoering” Van woorden naar daden van het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO- en de VO-raad.

Financiering

Financiering

De leerlingen die wij in het kader van maatwerktrajecten begeleiden, vallen vaak tussen wal en schip als het gaat om de financiering. Onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden verwijzen naar de gemeenten voor financiering vanuit de Jeugdwet of WMO, omdat het “zorg” betreft. Gemeenten verwijzen voor de financiering naar de onderwijsinstellingen, omdat het “een vorm van onderwijs” betreft. Het resultaat is een patstelling waar de leerling uiteindelijk  de dupe van wordt.

Ons uitgangspunt is dat de ontwikkeling en de toekomst van de leerling vooropstaan en dat elke dag dat daaraan niet gewerkt wordt er één te veel is en dat de zoektocht naar financiering in principe geen belemmering mag vormen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de begeleiding van de betreffende leerling zo snel mogelijk te starten.

In de afgelopen jaren hebben wij met genoemde partijen naar ieders tevredenheid maatwerkcontracten opgesteld die voldeden aan genoemde uitgangspunten. Eigenwijs heeft een AGB-code (98104325), dus financiering in de vorm van Zorg in Natura of PGB is mogelijk.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden over ons verhaal of twijfel je nog?
Zijn er nog vragen die voor jou niet beantwoord zijn?
Vind je het prettig om met ons eens van gedachten te wisselen?
Neem dan vooral contact met ons op.